DNA Polymerase Epsilon Catalytic Subunit A

(All numbering and residues are taken from first PDB file)

Run Details Domains Sequence Morph Domain Pairs Contact Graph

DynDom run details

  Property   Value
  Name DNA Polymerase Epsilon Catalytic Subunit A
  Conformer 1
(PDB)
6wjv (A)
  Conformer 2
(PDB)
4m8o (A)
  Window Length 5
  Minimum ratio 1.0
  Minimum domain size 20

Domains

Domain Size Backbone RMSD
(A)
Residues
1 922 1.42   35 - 780   829 - 980   993 - 1038   1040 - 1040   1147 - 1173
2 48 1.49   781 - 828
3 115 1.28   985 - 992   1039 - 1039   1041 - 1146

Sequence


           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : ALSAQQLLNASKIDDIDSMMGFERYVPPQYNGRFDAKDIDQIPGRVGWLTNMHATLVSQEvTTNQGISGVDFYFLDEEGGSFKSTVVYDPYFFIACNDESRVNDVEELVKKYLESCLKSL 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ALSAQQLLNASKIDDIDSMMGFERYVPPQYNGRFDAKDIDQIPGRVGWLTNMHATLVSQEvTTNQGISGVDFYFLDEEGGSFKSTVVYDPYFFIACNDESRVNDVEELVKKYLESCLKSL 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : QIIRKEDLTMDNHLLGLQKTLIKLSFVNSNQLFEARKLLRPILQDNA-------------dAKHLIEDIREYDVPYHVRVSIDKDIRVGKWYKVTQQGFIEDTRKIAFADPVVMAFDIET 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : QIIRKEDLTMDNHLLGLQKTLIKLSFVNSNQLFEARKLLRPILQDNANNNVQRNIYNVkVDAKHLIEDIREYDVPYHVRVSIDKDIRVGKWYKVTQQGFIEDTRKIAFADPVVMAFAIAT 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : TKPPLKFPDSAVDQIMMISYMIDGEGFLITNREIISEDIEDFEYTPKPEYPGFFTIFNENDEVALLQRFFEHIRDVRPTVISTFNGDFFDWPFIHNRSKIHGLDMFDEIGFAPDAEGEYK 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : TKPPLKFPDSAVDQIMMISYMIDGEGFLITNREIISEDIEDFEYTPKPEYPGFFTIFNENDEVALLQRFFEHIRDVRPTVISTFNGDFFDWPFIHNRSKIHGLDMFDEIGFAPDAEGEYK 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : SSYCSHMDCFRWVKRDSYLPQGSQGLKAVTQSKLGYNPIELDPELMTPYAFEKPQHLSEYSVSDAVATYYLYMKYVHPFIFSLCTIIPLNPDETLRKGTGTLCEMLLMVQAYQHNILLPN 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : SSYCSHMDCFRWVKRDSYLPQGSQGLKAVTQSKLGYNPIELDPELMTPYAFEKPQHLSEYSVSDAVATYYLYMKYVHPFIFSLCTIIPLNPDETLRKGTGTLCEMLLMVQAYQHNILLPN 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : KHTDPIERFYDGHLLESETYVGGHVESLEAGVFRSDLKNEFKIDPSAIDELLQELPEALKFSVEVENKSSVDKVTNFEEIKNQITQKLLELKENNIRNELPLIYHVDVASMYPNIMTTNR 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : KHTDPIERFYDGHLLESETYVGGHVESLEAGVFRSDLKNEFKIDPSAIDELLQELPEALKFSVEVENKSSVDKVTNFEEIKNQITQKLLELKENNIRNELPLIYHVDVASMYPNIMTTNR 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________________________________________________778__ 
 6wjv(A) : LQPDSIKAER-------aRKLKWAWRGEFFPSKMDEYNMIKRALQNETFPNKNKFSKKKVLTFDELSYADQVIHIKKRLTEYSRKVYHRVKVSEIVEREAIVCQRENPFYVDTVKSFRDR 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : LQPDSIKAERDCASCtCARKLKWAWRGEFFPSKMDEYNMIKRALQNETFPNKNKFSKKKVLTFDELSYADQVIHIKKRLTEYSRKVYHRVKVSEIVEREAIVCQRENPFYVDTVKSFRDR 
           ___________________________________________________________________________________________________________________778__ 

           _____________________________________________828________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : RYEFKGLAKTWKGNLSKIDPSDKHARDEAKKMIVLYDSLQLAHKVILNSFYGYVMRKGSRWYSMEMAGITCLTGATIIQMARALVERVGRPLELDTDGIWCILPKSFPETYFFTLENGKK 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : RYEFKGLAKTWKGNLSKIDPSDKHARDEAKKMIVLYDSLQLAHKVILNSFYGYVMRKGSRWYSMEMAGITCLTGATIIQMARALVERVGRPLELDTDGIWCILPKSFPETYFFTLENGKK 
           _____________________________________________828________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________980_________992____________________________ 
 6wjv(A) : LYLSYPCSMLNYRVHQKFTNHQYQELKDPLNYIYETHSENTIFFEVDGPYKAMILPSSKEEGKGIKKRYAVFNEDGSLAELKGFELKRRGELQLIKNFQSDIFKVFLEGDTLEGCYSAVA 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : LYLSYPCSMLNYRVHQKFTNHQYQELKDPLNYIYETHSENTIFFEVDGPYKAMILPSSKEEGKGIKKRYAVFNEDGSLAELKGFELKRRGELQLIKNFQSDIFKVFLEGDTLEGCYSAVA 
           _____________________________________________________________________________980_________992____________________________ 

           ____________1036________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : SVCNRWLDVLDSHGLMLEDEDLVSLICENRSMSKTLKEYEGQKSTSITTARRLGDFLGEDMVKDKGLQCKYIISSKPFNAPVTERAIPVAIFSADIPIKRSFLRRWTLDPSLEDLDIRTI 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : SVCNRWLDVLDSHGLMLEDEDLVSLICENRSMSKTLKEYEGQKSTSITTARRLGDFLGEDMVKDKGLQCKYIISSKPFNAPVTERAIPVAIFSADIPIKRSFLRRWTLDPSLEDLDIRTI 
           ____________1036________________________________________________________________________________________________________ 

           __1146__________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : IDWGYYRERLGSAIQKIITIPAALQGVSNPVPRVEHPDWLKRKIATvGWLNYQKIKWKIQARDRKRRDQLFGNTNSSRERSALGSMIRKQAESYANSTWEVLQYKDSGEPGVLEVFVTIN 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : IDWGYYRERLGSAIQKIITIPAALQGVSNPVPRVEHPDWLKRKIAT************************************************************************** 
           __1146__________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : GKVQNITFHIPKTIYMKFKSQTMPLQKIKNCLIEKSSASLPNNPKTSNPeSVFLEEKENCTSIFNDENVLGVFEGTITPHQRAIMDLGASVTFRSKAMGALGKGIQQGFEMKDLSMAENE 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : RYLSGFSMDIGYLLHFPTSIGYEFFSLFKSWGDTITILVLKPSNQAQEINASSLGQIYKQMFEKKKGKIETYSYLVDIKEDINFEFVYFTDISKLYRRLSQETTKLKEERGLQFLLLLQS 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : PFITKLLGTIRLLNQMPIVKLSLNEVLLPQLNWQPTLLKKLVNHVLSSGSWISHLIKLSQYSNIPICNLRLDSMDYIIDVLYARKLKKENIVLWWNEKAPLPDHGGIQNDFDLNTSWIMN 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : DSEFPKINNSGVYDNVVLDVGVDNLTVNTILTSsNDALNVLRGMLKEWWDEALKENSTADLLVNSLASWVQNPNAKLFDGLLRYHVHNLTKKALLQLVNEFSALGSTIVYADRNQILIKT 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : NKYSPENCYAYSQYMMKAVRTNPMFSYLDLNIKRYWDLLIWMDKFNFSGLACIEIEEKENQDYTAVSQWQLKKFLSPIYQPEFEDWMMIILDSMLKTKQSYLKLNeDSVENSLNGFSHLF 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6wjv(A) : SKPLMKRVKKLFKNQQEFILDPQYEsHLNVKNPLLELVKSLCHVMLLSKSTILEIsLVVPDFLCEYCFFISDIDFCKfSCVRCHKAFNQVLLQEHLIQKLRSDIESYLIQDLRCSRCHKV 
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ************************************************************************************************************************ 
           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________                                                                      
 6wjv(A) : KRDYMSAHCPCAGAWEGTLPRESIVQKLNVFKQVAKYYGFDILLSCIADLT                                                                      
         :                                                                                                                          
 4m8o(A) : ***************************************************                                                                      
           ___________________________________________________                                                                      

Morph

Morph animation in progress.
Status: Initialising

This morph was created using the MorphIt_Pro protein morphing technique.
For more advanced options, right click on the model.


Show console


play backwards pause play forwards

Domain Pairs

Property Value
Fixed Domain
( blue )
1
Moving Domain
( red )
2
Rotation Angle
(deg)
32.2
Translation
(A)
-3.3
Closure
(%)
45.2
Bending Residues
( green )
  778 - 781
  828 - 831
Bending Region Analysis
Property Value
Fixed Domain
( blue )
1
Moving Domain
( yellow )
3
Rotation Angle
(deg)
13.8
Translation
(A)
2.1
Closure
(%)
100.0
Bending Residues
( green )
  980 - 985
  992 - 993
  1036 - 1041
  1146 - 1147
Bending Region Analysis

Dynamic Contact Graph

Conformer 1 Contact:
Residue 1 ———› Residue 2

Conformer 2 Contact:
Residue 2 ———› Residue 1

Movement classification: Hinge

Conformer 1 Contact:
Residue 1 ———› Residue 3

Conformer 2 Contact:
Residue 3 ———› Residue 1

Movement classification: Mixed

PyMOL Script

Download and extract PyMOL PML script file Download